FANDOM


[fr] - [fl] - [âi]

Wælkuum ap je wiki-enseklopeedje in 't Ærisk Friesk!

Wie reeke die nuu 41 artekels en bliew mar æwel woakse!

Help mid uum uus litje wiki tau læte groowe, foarbeeterje en moakje foaral moor good artekels!

Wie hiebe nit soofil, want 't giew nog fil werk oan je winkel. Sjoo deeruum uuk je lieste foan wigtig suude foar disse wiki.

Do kæn uus 'n wikipedia noamje, men ðæt sund wie nie. Wikipedia ist noamelk uundæl foan Wikimedia un wie sund uundæl foan Wikia.


AGTINGE/ACHTUNG/ATTENTION:

Die suude die jesläd wæd, wæd ðæt as je wiki kooðges en soôi wegdæt.
Die Seiten werden gedeletet, umdaß die Wiki Stubs und Quatsch deletet.
The pages are deleted, because the wiki deletes stubs and useless nonsense.
De pagina's worden verwijderd, omdat de wiki stompjes en rotzooi wegdoet.
De paazjes waere gwösj, sins ge wiki stömkes èn broekeloeaze kwatsj ewegdeit.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.