FANDOM


Albånje
Republika e Shqipërisë
Språk(e): Albånsk
Hauftsteed: Tirana
Regearingefoarm: Republik
Ståtsmoan: Bamir Topi
Fuurmoan: Sali Berisha
Flakk: 28.748 km²
Wåterflakk: 4,7%
Inwoonertoal: 3.619.778
Tauheid: 125,9 (2008)
Trivia
Inwaud: Albånsk
Foolkslæd: Hymni i Flamurit
Betoaljemiddel: Lek
Tiedsoart: UTC+1 (summer: UTC+2)
Festdai: 26 njuugend
Web: .al
ISO 3166-1: ALB
Telefoan: 355
Gloowe: Albånsk Kristen (20%) moslim (12%) Rooms-Katolik (10%)
Pass ap, dit heer kæn IFA-simboale bruuke!

Albånje (Albånsk: Shqipëria af Shqipnija), offisjeal die Republik Albånje, is aa loond in it weeste foan it Balkanskierailoond, grenskend oan je Adrjåtiska en Joanska See en oan Grekkeloond, Masedoanje, Servje (Kosovo) en Monteneagerje.

It was eaweloang aan uuthook foan it Ottomånsk Riek. In 1912 wier it loond unoafhankelik en nau dæn Twaan Waarelduurloag kreeg it unner Enver Hoxha aa dogmåtisk kommunistisk resjiem ðæt sie steeðs feare foan je reest foan dæn waareld dieð isoleare. Albånje heeld deerfoan aan geheimsinnig reputåsje oan uur.

Buuredæn was it loond wan it sig beginn jiere-njuugentig foan sin resjiem untwoolked it armste foan heal Europa. Nuutied het Moldåvje disse ståtus.

Skjoodinge Edit

It beed wier in oold tiede regeare druug Illieriska en Tråsiska en kiem låter unner Romeinsk, Bisantiensk en Ottomåsk bewind. Albånje wier in 1912 unoafhankelik.

In je firste jiere nau it uutroope foan je unoafhankelikheid wier Albånje druug aa foarskeed oan nauberelika loond bestook mid miliesjes en militær aksjes. In janwår/feberwår 1916 wier Albånje besad duurg Aasterik-Hongårje in it naude, en duurg je Bolgårje in it aaste foan it loond. Monteneagerje begann mid aa beleg foan je steed Shkodër in Naud-Albånje.

Oan it eend foan dæn Aan Waarelduurloag treek die foarskillende parties sie taureeg. As leest foarlät die Italska in 1922 it loond. In 1925 wier Albånje aan republik. Foan 1928 tau 1939 was it aa kynningriek, etter wier it in je jiere trjottig moor en moor oafhankelik foan Italje, tauðæt Italje it loond dieð annekseare in 1939. Låter (in 1944) wier it aan sattelietståt foan je Sowjet-Uunje, weermid it in 1961 breek foar sin foan je destalinisåsjepolitik foan Nikita Chroesjtsjov.

In 1968 foarlät Albånje it Warskaupakt en wier it aa midbuundglied foan it kommunistisk Sjiena, tau great fuure foan je Sowjet-Uunje. Die foartjoasinges in 1992 måked aa eend oan je magt foan je kommunistiska partie en deer wier aan demokråtisk uurheid jefoarmd.

In 1997 breek in it loond anarkie uut, nau je inaanstortinge foan piramiedfuundse die fiel beleggere komplet bankrot het jemåked.

Geogråfje Edit

Albånje is ruug en biergattig, behalwe die fruugtboara Adrjåtiska kuust. Korabit (2763 m), ap je grensk mid Masedoanje, is it hoogste punkt foan it loond.

Die wigtigste riviere foan Albånje sind dæ Drin, Mat, Shkumbin, Vijose en Seman, mar die sind moostes unbefårboar. Moor as aa daarde foan it loond bestand uut boske en suumpe, moor as aa daarde is weiloond en slets unjefeer aa fuufde is kuultefeare wæðe.

  • greetste riviere: Drin, Shkumbi
  • greetste meere: Meer foan Shkodër, Meer foan Ohrid en Prespameer, aal foar aan deal buute Albånje.
  • hoogste punkt: Korab 2753 m.

It kuustklimåt is typisk midloondsk, mid heata, druuga summere en milta, nâta wintere. It biergattig binneloond, foaral in it naude, het steerka wintere en milta summere.

Språke Edit

Albånsk, die offisjeala språk, foarm aan aparta takk foan je Indo-Europeaska språke. Uur språke in Albånje sind Greksk en Masedoansk. Die rivier Shkumbin, die it loond unjefeer in twooë foardeal, skeed spreekere foan it naudelik dialekt (Gegisk) foan je die foan it suudelik dialekt (Toskisk, it offisjeal dialekt). Aa daarde dialekt, it Arberisk, wæð jesprooka in Suud-Italje weer aan Albånsk minnerheid woon (Arbëria).

It Albånsk (it naudelik dialekt) wæð uuk in Kosovo jesprooka (bie je Albånsk-etniska moorheid).